قبض های تعمیرات

فرایند تعمیرات از آذر ۱۳۹۹
شماره قبضنام مشترینام کالاتاریخ دریافت
از مشتری
تاریخ ارسال
به مشتری
توضیحات
3404آقای کرمیcpI 10199/09/18-آماده تحویل
3424ستارهفشار کاموس99/11/14در حال انجام
3425فروشگاه فاتکترموستات جمو
ا عدد
99/11/18در حال انجام
3427آقای محمدیترموستات آریا یکعدد1399/11/28در حال انجام
3428ستارهفشار کاموس 1 عدد1399/11/28در حال انجام