قبض های تعمیرات

اعتبار قبض های تعمیرات فقط یک ماه می باشد و اجناس در صورت عدم دریافت توسط مشتری پس از سه ماه به انبار متروکه منتقل می شوند . در این صورت  هیچ مسئولیتی بابت مفقودی متوجه فروشگاه نخواهد بود

 

شماره قبضنام مشترینام کالاتاریخ دریافت
از مشتری
تاریخ ارسال
به مشتری
توضیحات
3434جنرالtx2199.12.19در حال انجام
3435آقای نظریPC55
یک عدد
99/12/24در حال انجام
3436آرسین 2TMB-H-1R
یک عدد
99/12/25در حال انجام