کالای صنعتی نیکنام

نحوه راه اندازی با سنسور تبریزپژوه

سیم آبی را به ترمینال ۶ وصل کنید

سیم قهوه ای را به ترمینال ۷ وصل کنید

سیم مشکی را به ترمینال ۸ وصل کنید

خروجی رله

دو رله, یک رله

ورودی سنسور

NPN, PNP

مقایسه